วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันแม่ แม่คือผู้ยิ่งใหญ่ให้ชีวิต
ให้ความคิดให้ความรู้เป็นครูสอน
ให้ปัญญาให้ทรัพย์สินให้กินนอน
เอื้ออาทรปกป้องคุ้มผองภัย
ตั้งแต่เล็กจนใหญ่ไม่ไกลห่าง
ทุกก้าวย่างตามติดคอยชิดใกล้
ไม่เห็นหน้าแม่ร้อนรุ่มเหมือนสุมไฟ
ยามห่างไกลท่านห่วงหาทุกนาที
พระคุณแม่ล้นฟ้ามหาสมุทร
ใหญ่จนสุดเกินจะทำเป็นคำชี้
แม่รักลูกรักเราเท่าชีวี
สิ่งไหนดีแม่ให้ลูกรักผูกพัน
ที่สิบสองสิงหาฟ้าวันแม่
สองตาแลเหลียวมองหาของขวัญ
มะลิน้อยพวงนี้แทนชีวัน
ลูกหมายมั่นมากราบตักรักแม่เอย...
วันแม่ เป็นวันที่สำคัญในหลายประเทศทั่วโลกจัดขึ้นเพื่อให้เกียรติและความเป็นแม่ ในประเทศไทยวันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ในประเทศอื่นทั่วโลกวันแม่จะอยู่ในช่วง เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ส่วนในอังกฤษและไอร์แลนด์วันแม่ถูกจัดขึ้นต่อจากวันอาทิตย์แห่งความเป็นแม่ซึ่งเป็นวันสำคัญของศาสนาคริสต์ในสังคมต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญกับ "ความเป็นแม่" และคำเรียกผู้ที่ให้กำเนิด
สมาชิกใหม่ของแต่ละสังคมส่วนใหญ่จะเป็นคำแรกที่เด็กสามารถเปล่งเสียงได้ก่อน "แม่" ดังนั้น
ความหมายของคำว่า "แม่" ทุกภาษาและวัฒนธรรมจะมีคุณค่าอย่างมาก และหากสังเกตจะพบว่า 
"แม่" เป็นเสียงที่เด็กสามารถเปล่งได้อย่างง่าย และเป็นคำแรกที่สามารถออกเสียงนั้นได้อย่างมี
ความหมาย
          นักภาษาศาสตร์ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า คำว่า "แม่" ของทุก ๆ ภาษา มาจากการออกเสียงของ
เด็ก โดยคำขึ้นต้นด้วยพยัญชนะริมฝีปากคู่ (Bilabial) ได้แก่ ม , พ , ป ,บ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น
พยัญชนะชุดแรกที่เด็กสามารถทำเสียงได้โดยการใช้ริมฝีปากบนและล่าง ดังเช่น  
                     ภาษาไทย เรียก แม่  
ภาษาจีน เรียก ม๊ะ หรือ ม่า  
ภาษาฝรั่งเศส เรียก la mere (ลา แมร์)  
ภาษาอังกฤษ เรียก mom , mam  
ภาษาโซ่ เรียก ม๋เปะ  
ภาษามุสลิม เรียก มะ  
ภาษาไท เรียก ใต้คง เม เป็นต้น
          แม่ เป็นคำโดดหรือคำไทยที่บ่งบอกความสัมพันธ์อันอบอุ่นลึกซึ้งระหว่างผู้หญิงกับลูก
แม่ หมายถึง ผู้มีพระคุณ ผู้ให้กำเนิด ให้น้ านมลูกดื่มกิน ให้ความรักความเมตตาและปกป้องดูแล
ลูกจนเติบใหญ่ คำว่า "แม่" มักถูกนำไปใช้ร่วมกับคำอื่น ๆ โดยมีความหมายแตกต่างกันออกไป


แม่ หรือ มารดา เป็นคำที่เรียกผู้ให้กำเนิด และโดยทั่วไป คือ แม่ที่เป็นบุคคลสำคัญของครอบครัวแบบ เป็นผู้มีพระคุณต่อลูกเพราะเป็นผู้ให้กำเนิด แม่ทั่วไปมีหน้าที่ให้ครอบครัวคือ เลี้ยงลูก ดูแลบ้าน
สำหรับผู้หญิงที่จะเป็นแม่คน หรือจะมีบุตรได้นั้น ควรจะมีอายุระหว่าง 20-30 ปี เนื่องจากในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผู้หญิงมีการเจริญเติบโตทางร่างกาย สมบูรณ์เต็มที่ ไม่เด็ก หรือว่าแก่เกินไป
ความเป็นมา


งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป เมื่อวิกฤติสงครามสงบลง หลายหน่วยงานได้พยายามให้มีวันแม่ขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้ง ต่อมาวันแม่ที่รัฐบาลรับรอง คือวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 แต่ก็ต้องหยุดลงอีกในหลายปีต่อมา เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 4ตุลาคม พ.ศ. 2515แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอน โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ และกำหนดให้ดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ คือ ดอกมะลิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น